“Det är ingen som vet vad jag gör!” : En kvalitativ studie om utvärdering av studie- och yrkesvägledningsverksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Studien undersöker problematiken kring utvärdering av studie- ochyrkesvägledarverksamhet. Syftet har varit att undersöka vilka organisatoriska ochindividuella utmaningar det kan finnas med att utvärdera vägledningsverksamhet inomgrund- och gymnasieskola. Empirin insamlades genom sju kvalitativa intervjuer medstudie- och yrkesvägledare (SYV) och analyserades genom två teorier som ser tillmålsättningar och kontinuerlig bedömning. Slutsatsen av studien visar attfrågeställningarna besvaras som följer:- Ur ett organisatoriskt perspektiv ser SYV på utvärdering av vägledningsverksamhetenatt Skollagen ligger till grunden för de SYV-planer som innehåller målen. Målen förSYV- verksamheten upplevs således oftast som tydliga och utvärdering av dessagenomförs främst under medarbetarsamtal.- Ur ett individuellt perspektiv ser SYV på utvärdering av vägledningsverksamheten somett viktigt inslag i arbetet. De är väl insatta och vana vid utvärdering av SYVverksamhetenoch ser fördelarna med det. Informanterna använder feedback,självskattning och kamratbedömning kontinuerligt i sitt arbete. Den vanligaste metodenför utvärdering är via enkäter. De problem med utvärdering som informanterna uttryckerär: att okunniga i vad SYV-verksamhet innefattar skapar utvärderingar, det finns entidsbrist i både skapandet och uppföljningen av utvärderingar och inte minst påpekar deen frustration kring att rektorer/chefer inte känner till vad SYV faktiskt gör.Nyckelord:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)