Utvecklande läsning : En systematisk litteraturstudie om arbetet med läsförståelse och lässtrategier i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Svenska språket

Sammanfattning: Svenska elevers läsförståelse har minskat enligt tidigare forskning och de internationella undersökningarna PISA och PIRLS. Nya styrdokument infördes i skolan år 2011, men dessa är tämligen otydliga när det kommer till läsförståelsearbetet på gymnasieskolan. Syftet med den här studien är att sammanställa vad tidigare forskning kommit fram till om arbetet med läsförståelse på gymnasieskolan. Frågorna som ställs handlar om vilka undervisningsmetoder samt lässtrategier som visat sig vara framgångsrika enligt tidigare forskning, samt vilka faktorer förutom bristande undervisning som kan leda till att elever får låg läsförståelse. Syftet och frågeställningarna besvarades genom en systematisk litteraturstudie där sökning och granskning av litteratur har gjorts utifrån bestämda kriterier. Studien bekräftar att skriftlig eller muntlig reflektion kring det lästa samt elevernas arbete med lässtrategier är utvecklande för läsförståelsen. Resultatet visar också att om läraren är medveten om vilka bakgrundsfaktorer som finns för minskad läsförståelse, kan läraren sätta in extra stöttning i tid för svagpresterande elever. De slutsatser som kan dras utifrån denna studie är att desto mer medveten en elev är om sin läsprocess desto bättre läsare blir eleven. För att främja svagpresterande elever behöver skolan ta sitt ansvar och bland annat satsa på att lärarna lär ut lässtrategier för att både de svaga och goda läsarna ska utveckla sin läsförståelse.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)