Integritet i arbetslivet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Sammanfattning Integritet i arbetslivet är, delvis på grund av ny och allt billigare teknik inom området, en högst aktuell fråga idag som skär tvärs igenom alla nivåer i arbetslivet. Hanteringen av personanknuten information ökar och de metoder som används för att samla in och bearbeta personuppgifter förfinas hela tiden. Samtidigt är övervakning i arbetslivet knappast något nytt fenomen. Även de allra tidigaste teoretikerna inom organisation och management har menat att kontroll och övervakning är en central del för alla vinstdrivande företag. En av de frågor som inte har prövats är i vilken utsträckning privata arbetsgivare har rätt att bevaka anställda som jobbar inom callcenter, en bransch som idag ökar kraftigt. Som exempel på billiga och enkla metoder för att övervaka anställda kan nämnas att det är vanligt att - inloggning på telefonslingor övervakas i realtid - medlyssning av telefoner sker regelbundet - e-post och internetloggar kontrolleras - telefonsamtal spelas in och mäts på olika sätt - anställda övervakas via smarta telefoner och GPS-system i fordon. Arbetsgivare har rätt att leda och fördela arbetet, och en arbetstagare utför sitt arbete med utrustning som arbetsgivaren disponerar. Men vilken rätt har arbetsgivaren att använda de elektroniska spår som skapas för att kartlägga arbetstagarens verksamhet, och för vilka syften? Vad ingår egentligen i arbetstagarens privata sfär? Även om övervakning idag är något självklart finns samtidigt en bred samsyn om att rätten till skydd för privatlivet är en mänsklig rättighet. Samtidigt innebär detta skydd en ständig balansgång där olika intressen måste vägas emot varandra. Ständig övervakning kan påverka många anställdas arbetsmiljö negativt, något jag personligen fått uppleva och som lett fram till mitt val av ämne. I samband med globaliseringen och informationssamhällets framväxt kommer frågan knappast bli mindre aktuell i framtiden. I det första kapitlet presenteras det valda ämnet, i det andra beskrivs integritet som en mänsklig rättighet, och i det tredje beskriver jag svensk lagstiftning på området i form av personuppgiftslagen. Uppsatsen avslutas med en analys för att diskutera vad som är gällande rätt, i vilken utsträckning och för vilka syften en arbetsgivare får avlyssna samtal, kontrollera loggningsuppgifter och positionsuppgifter, samt en arbetstagares rätt till att vägra dessa åtgärder. En av uppsatsens slutsatser är att vad som är lagligt eller inte hela tiden framgår av en proportionalitetsbedömning och en intresseavvägning – ett svar som kan vara frustrerande både för den som svarar och för den som frågar. Sammanfattningsvis har arbetsgivare stora möjligheter att lyssna på telefonsamtal, kontrollera loggar och använda sig av GPS, förutsatt att det finns ett välgrundat och godtagbart bakomliggande syfte, att övervakningen inte är allt för omfattande, samt att arbetstagarens intresse inte överstiger arbetsgivarens. Arbetstagaren måste även vara välinformerad om vilka åtgärder som vidtas och varför. Avslutningsvis förespråkas ömsesidig respekt, samarbete och förståelse mellan arbetstagare och arbetsgivare vad gäller dessa frågor då ett skadat förtroende oavsett part kan leda till en negativ spiral vad gäller antingen allt för omfattande övervakningsåtgärder eller onödiga protester mot åtgärder som vidtagits med hänsyn till arbetstagares säkerhet. Nyckelord: Arbetsrättsliga problem, Callcenter, Europakonventionen, Integritet, Mänskliga rättigheter, Personuppgiftslagen, Övervakning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)