Samarbete mellan hem och skola : ett historiskt perspektiv

Detta är en M1-uppsats från Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

Sammanfattning:

Kortfattat handlar arbetet om föräldrars medverkan i styrdokumenten under 1900-talet iSverige. Studien är gjord enbart med hjälp av litteratur, och då främst de styrdokument som varit gällande under 1900-talet, det vill säga Undervisningsplan för rikets folkskolor 1919, Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955, Läroplan för grundskolan Lgr62, Läroplan för grundskolan Lgr69, Läroplan för grundskolan Lgr80 samt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94. Ur dessa styrdokument har citat hämtats för att påvisa föräldrarnas och skolansansvar gällande barnens fostran samt kontakt mellan hem och skola.

Föräldrarna betraktades som näst intill okunniga i början av 1900-talet. Det förändrades över tid och föräldrarna anses nu vara högst delaktiga i ansvaret om deras barn. Samarbetet mellan hem och skola har också växt över tid och blivit ett stort ansvar förbåda parter. Fostransansvaret som i 1900-talets första del var skolans, har ändrats till att ägas av föräldrarnas först och främst, med skolan som stöd.

Jag valde område efter min egen nyfikenhet. Det jag ville veta var hur föräldrar skrivits fram i styrdokumenten under 1900-talet. Jag ville se hur den teoretiska utgångspunkten såg ut för hur deras samarbete med skolan skulle bedrivas, detta för att förstå skolans bakgrund och utveckling. Med arbetet bakom mig har jag fått en ny förståelse förföräldrarnas rättigheter och betydelse i Lpo94. Jag kan se hur tendenserna till ett större samarbete håller på att utvecklas då skolan inte bara finns till för elevernas skull utan är ett serviceyrke som skall möta både samhällets och föräldrarnas krav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)