Könsstympade kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: ABSTRAKT Bakgrund: Det finns cirka 200 miljoner kvinnor som är könsstympade i världen. Kvinnlig könsstympning innebär att kvinnans könsorgan delvis eller helt tas bort eller skadas utan att det föreligger något medicinskt skäl. Det är en tradition som utförs i vissa delar av Afrika, Mellanöstern och Asien. I Sverige är kvinnlig könsstympning förbjudet. Dock har migrationen från länder där könsstympning tillämpas ökat under senare år. Således kan svensk vårdpersonal möta dessa kvinnor och behöver därför kunskap om kvinnlig könsstympning för att kunna ge en god omvårdnad. Tidigare studier har påvisat att vårdpersonal efterfrågar mer kunskap inom området. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa könsstympade kvinnors erfarenheter av mötet med vårdpersonal. Metod: Litteraturstudien baserades på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Sökningar utfördes i databaserna PubMed och Cinahl och det gjordes även en manuell sökning. Studierna kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s mall för kvalitativ forskningsmetodik och analyserades enligt en innehållsanalys. Resultat: Innehållsanalysen resulterade i tre huvudteman. Dessa var kommunikation, kunskap och information, vårdpersonalens reaktioner och oförståelse Konklusion: När kommunikationen och kunskapen inte fungerade ledde det till reaktioner hos vårdpersonalen som var dömande och det väckte negativa känslor hos kvinnorna. På grund av brist på kunskap och kommunikation efterfrågade kvinnorna mer kompetens och medvetenhet gällande könsstympning hos vårdpersonalen. Nyckelord: Erfarenheter, Kvinnor, Könsstympning, Möte, Vårdpersonal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)