Kartläggning av aktivitetsidentitet för män med erfarenhet av att sitta i fängelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Aktivitetsidentiteten byggs upp av aktiviteter och roller som ingår i människor liv, den formas över tid av både negativa och positiva händelser. Vid ett fängelsestraff påverkas aktivitetsidentiteten eftersom aktiviteter och dagliga rutiner förändras. En förståelse för personers utveckling av aktivitetsidentitet går att studera genom tre underkategorier “uppbyggnad av aktivitetsidentitet”, “avvikelse av aktivitetsidentitet” och “aktivitetsidentitetsavbrott”. Syfte: Syftet är att kartlägga och beskriva utvecklingen av aktivitetsidentitet över tid hos män med erfarenhet av att sitta i fängelse. Metod: En allmän litteraturöversikt med en deduktiv ansats valdes för att besvara litteraturöversiktens syfte. Artiklarna valdes ut från databaserna Cinahl, Medline, Psycinfo och Pubmed. Artiklarna genomgick en vetenskaplig kvalitetsgranskning. Data analyserades med principerna för en deduktiv innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade hur aktivitetsidentiteten hos män har utvecklats och formats innan, under och efter fängelsetiden. Resultat visar även att aktivitetsidentiteten hos målgruppen har utvecklats både i positiv och negativ riktning. Konklusion: Forskning och kunskap kring hur aktivitetsidentiteten utvecklas och byggs upp kan användas i rehabiliterande syfte för arbetsterapeuter inom kriminalvården, men mer forskning behövs. Då aktivitetsidentiteten även påverkar hur en person ser på sig själv i framtiden kan detta begrepp vara en viktig aspekt att kartlägga för att gynna en varaktig förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)