“Hållbara fonder” En intervjustudie med banker om deras integration av hållbarhet i fondförvaltningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den allt mer omdebatterade klimatfrågan har lett till att allmänhetens intresse för hållbarhethar ökat. Investerarnas önskan om hållbara alternativ ökar, vilket tvingar bankerna och derasfonder att förändras. Syftet med studien är att beskriva bankernas syn på ansvarsfullainvesteringar (SRI) och undersöka hur de integrerar hållbarhet i sin fondförvaltning (ESG).Detta har gjorts genom telefonintervjuer som genomfördes med fem personer, vilka arbetarmed hållbarhet på olika banker i nära anslutning till deras fondförvaltning. Studien bygger påde ramverk som idag finns inom ESG och teorier om legitimitet och aktieägaransvar. Det råderi dagsläget stor komplexitet kring hållbara fonder och det är ännu relativt otydligt vad de skaförhålla sig till. Resultatet visar att bankerna arbetar på liknande sätt med att integrera ESGgenom att skapa egna basplattor, där de till stor del själva bestämmer hur de ska tolka dekriterier som finns. Slutsatsen är att ansvarsfulla investeringar och ESG har integrerats menännu inte påverkat finansmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)