Patientens upplevelse av utlokalisering – En intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Som konsekvens av den platsbrist som råder i svensk sjukvård idag harutlokalisering blivit ett växande fenomen. Det kan resultera i att avdelningar tar emotpatienter de saknar sjukdomsspecifik erfarenhet kring. Utlokalisering har visat sig ha ennegativ påverkan på sjuksköterskors arbetsmiljö och som följd har även vårdskador blivit merförekommande. Syfte: Att beskriva patientens upplevelser av att vara utlokaliserad inomsomatisk heldygnsvård. Metod: En kvalitativ metod användes för att studera fenomenet ochdatan samlades in genom individuella intervjuer med semistrukturerade frågor. Resultatetanalyserades sedan med tematisk innehållsanalys enligt Braun och Clarke (2006). Resultat: Iresultatet framkom två huvudteman: positiva- och negativa upplevelser av att varautlokaliserad. Deltagarna beskrev att sjuksköterskans vänliga bemötande och allmännakompetens var en bidragande faktor till en känsla av trygghet. De beskrev även att tidigarenegativa upplevelser från deras hemavdelning uppmärksammar positiva egenskaper på denutlokaliserade avdelningen. Deltagarnas negativa upplevelser av utlokalisering var en känslaav otrygghet vid akuta sjukdomsrelaterade situationer då sjuksköterskorna på avdelningensaknade sjukdomsspecifik erfarenhet. Deltagarna hade olika upplevelser av den informationde fick och läkarkontakten, vissa tyckte att det fungerat bra medan andra påpekade brister.Slutsats: Patienters upplevelse av utlokalisering påverkas av vårdpersonalens bemötande ochkompetens. Negativa upplevelser från tidigare avdelningar gör att utlokalisering upplevs sommer positiv. Är den utlokaliserade patienten stabil och inte i behov av specialiserad vård ökarockså sannolikheten att den känner trygghet som utlokaliserad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)