En jämförande studie av medelinkomstens påverkan på stadsdelarnas utbetalning av föreningsbidrag inom Göteborgs Stad

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Oskar Anlend; [2019-04-25]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie undersöker om Göteborgs stadsdelars medelinkomst påverkar hur stor del av föreningsbidraget som olika föreningstyper erhåller. Genom att undersöka hur det förhåller sig inom Göteborgs stad så visar den hur det förhåller sig inom en och samma kommun med samma politiska sammansättning. Data till studien har insamlats från stadsdelarna själva och behandlar utbetalningen av föreningsbidrag från stadsdelarna under 2013. Föreningarna som erhållit bidrag kodas in i föreningstyper presenteras i tabeller och diagram för att sedan ta reda på om det finns ett samband mellan medelinkomsten i stadsdelarna och hur stor del av föreningsbidraget olika typer av föreningar får. Studien kommer fram till att det generellt inte går att finna några signifikanta skillnader mellan stadsdelarnas utbetalning av föreningsbidrag till olika föreningstyper, trots att vissa skillnader kring två av föreningstyperna observeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)