Den moderna organisationen i en föränderlig miljö - En kvalitativ fallstudie av ett förändringsarbete i en svensk nischbank

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I en tid där samhället ständigt förändras och utvecklas har banksektorn fått möta nya krav och förväntningar från marknaden. Efterfrågan på digitala lösningar, tekniska innovationer och nya kundbeteenden är saker svenska banker behövt anpassa sig till under senare år. I ett förändringsklimat kan aktörer i banksektorn behöva genomföra strategiska förändringsarbeten för att fortsätta följa utvecklingen och den rådande efterfrågan. Denna fallstudie undersöker hur en svensk nischbank driver ett förändringsarbete samt vilken roll strategiutveckling har i arbetet att bli en mer konkurrenskraftig aktör. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med ledare och medarbetare från olika avdelningar för att uppmärksamma och belysa aspekter i ett förändringsarbete. Resultatet visar att nischbanken till stor del driver en omfattande transformation på grund av digitala- och teknologiska drivkrafter. Anställda beskriver att nischbanker präglas av hög grad av konkurrens, vilket har gett upphov till förändring. Banken har investerat i ett nytt molnbaserat banksystem för att möjliggöra högre effektivitet, skapa snabbare produktutveckling och kunna ge realtidslösningar åt kunder. Anställda upplever att en vision som genomsyrar hela organisationen är centralt för att implementera och driva en framgångsrik förändring. Kommunikation bedöms ha stor betydelse för att stötta anställda med kritisk information och som en aktivitet för att få inspiration genom förändringsarbetet. Man kan konstatera att uppfattningar om samhällets utveckling och branschspecifika insikter är viktiga att beakta för förstå externa drivkrafter och framtidsutsikter. I en omfattande förändringsprocess har motstånd till förändring förekommit. Detta bör omfamnas och ses som en central resurs för utvärdering och förbättringsmöjligheter i förändringsarbetet. För att leda ett förändringsarbete och för att bli en konkurrenskraftig aktör kan man konstatera att en innovativ och inspirerande miljö skapar goda förutsättningar för att utveckla hållbara strategier. På så sätt ökar incitamenten att unika projekt tas fram som kan skapa konkurrensfördelar på lång sikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)