Adekvans eller acceptans. Översättning av högprestigelitteratur utifrån polysystemteori

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar hur en måltexts tänkta position inom målkulturens litterärapolysystem påverkar hur källtexten översätts. Enligt Lindqvist (2002) översätts högprestigelitteraturmed en mer adekvansinriktad, källtexttrogen, översättningsstrategi änlågprestigelitteratur, som snarare översätts med en acceptansinriktad, målkultursanpassad,översättningsstrategi. Högprestigelitteratur är den litteratur som det s.k. bildadekretsloppet anser har ett högre kvalitativt värde och definitionen bygger på utomspråkligafaktorer.Uppsatsens syfte är, med utgångspunkt ur ett eget översättningsarbete, att undersökai vilken grad det stämmer att högprestigelitteratur snarare översatts med en adekvansinriktadöversättningsstrategi. Uppsatsens material består av en egen översättning av deninte tidigare översatta novellen La Seine, skriven av Patrick Modiano (1981). För attgöra mängden data hanterbar är omfånget avgränsat till de totalt 56 egennamn som förekommeri novellen. Egennamn, och då främst de geografiska, spelar en viktig roll i avModianos författarskap och de är därmed en stilmarkör som bör bevaras i så hög gradsom möjligt utifrån positionen i det svenska litterära systemet.Resultatet styrker Lindqvists slutsats då en övervägande majoritet, 40 fall av 56egennamn, är översatta med en adekvansinriktad översättningsstrategi. Uppsatsens resultatskulle kunna ha påverkats av att jag som översättare var medveten om den teoretiskabakgrunden innan jag påbörjade uppsatsen, men genom att inte välja ut vilket problemområdesom skulle kommenteras och analyseras anser jag att denna risk har undvikits.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)