Utvärdering och implementering av administrationsgränssnitt för säkerhets- och integrationsplattformen CESP

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Cybercom Group AB har en kombinerad säkerhets- och integrationsplattform kallad CESP, Cybercom Enhanced Security Platform. I CESP finns bl.a. en autentiseringstjänst, åtkomstkontroll, loggning och logganalys. Det finns även ett webbaserat administrationsgränssnitt för att komma åt och administrera tjänsterna. Examensarbetet har gått ut på att utvärdera och omforma adminis-trationsgränssnittet för att göra gränssnittet mer enhetligt och lättarbetat. Examensarbetet har varit inriktat på att ge utvecklarna ett stöd för vidare utveckling med fokus på användbarhet och avslutades med en utvärdering mellan den »gamla« och »nya« administrationsportalen. Examensrapporten kommer ta upp hela arbetsprocessen indelat i dess fyra faser; undersökning, design, implementation och utvärdering. Examensarbetet har lett till en implementation av en begränsad del i en administrationsportal samt en omfattande pappersprototyp som visar hur en vidare implementation av administrationsportalen kan se ut. Resultatet av utvärderingen visade inte på någon signifikant skillnad mellan den »gamla« och »nya« administrationsportalen, detta till stor del p.g.a. felaktigt val av utvärderingsmetod som inte var lämpad att utvärdera två olika system.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)