Att arbeta för social rättvisa: En kvalitativ intervjustudie gällande HBTQ-frågor och politiskt agentskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Denna kvalitativa intervjustudie undersöker politiskt arbete utfört av personer som upplever attraktion till fler än ett kön, inom organisationer eller kontexter som arbetar för HBTQ-frågor. Studiens syfte är för det första att undersöka hur politiskt arbete förstås av personer som utför det. För det andra är syftet med studien att bidra till forskningen om personer som upplever attraktion till fler än ett kön. Utifrån Nancy Frasers teoretiska ramverk för social rättvisa, analyseras hur en politisk vardag och arbete för social rättvisa förstås av personer som är politiskt engagerade. Uppsatsen undersöker även attityder gentemot identitet som politiskt verktyg, samt relationen mellan en politisk vardag och Nancy Frasers ramverk gällande att arbeta för social rättvisa. Resultatet visar på att teman om oklarheter kring definitioner av begrepp för politiskt arbete, existensberättigande och samhällsnormer framhålls av respondenterna i relation till deras politiska arbete. Utöver detta framkommer en ambivalent relation till identitet som politiskt verktyg, där det uppfattas irrelevant att definiera sin sexuali-tet för egen del, men att det är viktigt med en sexuell identitetsmarkör om en arbetar för HBTQ-frågor. Till sist visar analysen gällande den politiska vardagen i relation till Nancy Frasers teoretiska ramverk att tankar om ekonomisk fördelning har en stark prägel på deras samhällsbild.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)