Hur upplever ledare i gasellföretag snabb tillväxt? : En kvalitativ studie om hur ledningen på ett gasellföretag har upplevt dess företags tillväxt och interna hinder som uppstått

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Att växa snabbt under en kort tid innebär utmaningar för företagets interna organisation. Snabb tillväxt betraktas mestadels som positivt och framgångsrikt, framförallt för att det bidrar till samhällets ekonomi och skapar nya jobbmöjligheter. Däremot talas det mindre om vilka utmaningar och hinder företaget bemöter under en snabb tillväxt. Snabb tillväxt i företag är till mestadels ett fenomen som lyfts fram som positivt, men det förs mindre diskussioner kring hur den interna organisationen påverkas av den snabba tillväxten. Företag som växer snabbt under en viss period kan definieras som gasellföretag. De företagen måste uppnå specifika krav gällande tillväxten uppsatta av dagens industri och kan då ansöka om att bli gaseller. Ett kriterie för att kunna klassas som gasellföretag är att företaget måste växa organiskt, vilket innebär att företaget växer inifrån och de interna delarna står för tillväxten. När de interna delarna förändras innebär det att företaget behöver fokusera på att lösa de interna hinder som kan uppstå, för att de ska kunna fortgå med tillväxten. Hinder som kan uppkomma då företaget växer snabbt rör sig vanligtvis om humankapital, kommunikation och finansiella resurser. Det är då avgörande att ledningen besitter rätt kompetenser och erfarenheter för att kunna styra företaget under tillväxten. Studien syftar till att undersöka hur ledningen på gasellföretag har upplevt dess företags snabba tillväxt och vilka hinder de bemött och behövt hantera. Sex gasellföretag har studerats och intervjuerna har genomförts med VD på respektive företag. Ledningens syn på snabb tillväxt har visats vara till den större delen positiv men samtliga har upplevt interna tillväxthinder som visat sig vara överbelastning och finansiella medel, bristande kommunikation, ofullständig strategisk planering, brist på erfarenheter bland ledning samt svårigheter att rekrytera kompetenser och motivera de anställda. Samtliga företag har valt att använda sig utav olika strategier beroende på företagets struktur, storlek och vilken typ av inställning ledaren har till den snabba organiska tillväxten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)