Artificiell Intelligens - realitet, ambition eller endast PR. En kvalitativ studie om Artificiell Intelligens och hur styrelsemedlemmar upplever att AI kan användas i styrelser och ledningsgrupper

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Elsa Källström; Becky Lidgren; [2020-02-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Idag sker den digitala utvecklingen snabbare än vad den någonsin tidigare gjort (Schwab, 2016).Vi har redan kommit långt, men mycket mer kommer att hända och det på relativt kort sikt.Hittills har digital teknik framför allt haft inverkan på enklare intellektuellt arbete, men i ochmed utvecklingen av artificiell intelligens (AI) kan vi nu ta nästa steg i utvecklingen; att påverkaoch automatisera avancerat intellektuellt arbete (Soper, 2018). Idag finns det dock ingen allmäntvedertagen avgränsning på vad som klassas som AI. Det innebär att det blir svårt att avgöra hurföretag använder AI idag.I en studie av World Economic Forum från 2015 trodde 45% av respondenterna att AI kommeratt ta plats i styrelser senast år 2026. Utvecklingen av tekniken har dock gått snabbt och företag har redan nu, år 2019, etablerat AI-system i ledande positioner. AI är på många sätt överlägsen människan; det är snabbare, glömmer inte och kan bearbeta enorma mängder data (Tecuici, 2012). Den svenska regeringen belyser vikten av att svenska företag ska ligga i framkant gällande kunskap och användning av AI (Regeringskansliet, 2018).Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för hur styrelser uppfattar AI och dessmöjligheter. Vidare är syftet att närmare undersöka hur ett arbete med AI i ledningsfunktionerna skulle fungera utifrån ett styrelseperspektiv. För att klargöra detta har en kvalitativ studie med 17 svenska styrelsemedlemmar genomförts. Det empiriska materialet utgår från semistrukturerade intervjuer med respektive respondent.Undersökningen visar att det finns en positiv syn på AI och majoriteten av respondenterna ärövertygade om att det i framtiden kommer att användas i större utsträckning. Användningen avAI förväntas leda till en ökad konkurrens där företag som lyckas etablera tekniken kommer attslå ut andra företag. Redan nu upplevs det att företag som använder AI får formell status i formav legitimitet av omvärlden. AI saknar dock en tydlig definition vilket innebär att företag har ettutrymme att fritt definiera vad som ska klassas som AI. Således upplever respondenterna attföretag får positiv publicitet genom att benämna även enklare teknik som AI. Det leder till attföretag kan få legitimitet som de kanske inte förtjänar. Näst intill alla respondenter ser dock attett arbete med AI i styrelser och ledningsgrupper kommer vara värdefullt för företag i framtiden.Förhoppningarna är att det kommer leda till bättre beslutsfattande. Dagens styrelser och ledningsgrupper kommer emellertid med stor sannolikhet att genomgå en förändring i och medetableringen av AI. Framförallt förväntas mänskliga ledamöter behöva fokusera mer på kvalitativa uppgifter och tillföra intuitiva aspekter eftersom att AI ännu inte förstår etik och moral. Ingen av respondenterna använder idag AI på styrelse- eller ledningsgruppsnivå. Dock förväntar sig samtliga respondenter, utom en, att de kommer ha det inom en snar framtid. 13 avrespondenterna tror att det är redan om 3-10 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)