Koloniseringen av Fröer: En studie av de globala frösystemens effekt på det thailändska jordbruket

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Kultur och samhälle

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar hur de globala frösystemen kan ses som en typ av kolonisering av fröer. Uppsatsen utgår från Sarah Radcliffes definition av kolonialismen och menar att man inte endast kan se kolonialismen som en enskild händelse i tiden, utan att det är en pågående händelse som fortfarande äger rum och påverkar den värld vi lever i. Uppsatsen undersöker främst hur koloniseringen pågår i kunskapsproduktionen. Den gör sig tydligt i de globala frösystemen som är starkt påverkade av diskursen om modernitet som definierar vetenskaplig kunskap som modern och därför önskvärd, medan traditionella kunskaper ses som bakåtsträvande och därmed icke önskvärda. Detta visar sig i de globala frösystemen där allt fler stater övergår till ett jordbruk som är exportinriktat och där ”moderna” jordbruksmetoder används, på bekostnad av traditionella jordbruksmetoder som är anpassade till det lokala klimatet. Det gör att bönder hamnar i en utsatt situation då de ”moderna” jordbruksmetoderna kräver dyra resurser för att upprätthållas, samt att miljön degraderas då metoderna som nämndes inte är anpassade till den lokala miljön. Uppsatsen använder sig av kontraktsteori för att belysa hur frösystemen innebär en maktassymetri genom att de kontrakt som skrivs inom de globala frösystemen endast skrivs av en minoritet som sedan påverkar majoriteten som måste följa kontraktet. Därför krävs det att kontrakten inom de globala frösystemen skrivs om med en större inkludering och därmed ge utrymme för andra typer av kunskaper än endast den vetenskapliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)