Vägledd egenvård vid depression : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är ett globalt folkhälsoproblem med hög förekomst. Depression påverkar individen psykiskt men även fysiskt i olika allvarlighetsgrad. Egenvård syftar till att främja den egna hälsan vilket kan utföras självständigt men även med vägledning av hälso- och sjukvårdspersonal. Syfte: Var att undersöka vägledd egenvård i relation till depression ur ett patientperspektiv Metod: Strukturerad litteraturstudie med induktiv ansats. Nio vetenskapliga artiklar från tre databaser identifierades. Resultaten från dessa kodades och kategoriserades. Resultat: I analysen framträdde fem kategorier; Egenvård- en resurs till välmående, Egenvård- ett komplement till primärvården, Egenvårdens effekter efter avslutad vägledningen, Olika behov av stöd och Förtroende för vägledningen. Vägledd egenvård kan vara en resurs till ökat välmående, självständigt men även i kombination med traditionell depressionsbehandling och kan därför användas som ett komplement till primärvården. Ytterligare kan vägledd egenvård ha positiva effekter långsiktigt. De individuella behoven utifrån förutsättningar och mängd stöd påverkar den individuella uppfattningen av vägledd egenvård. Konklusion: Vägledd egenvård har en god effekt med och/eller utan den traditionella depressionsbehandlingen och kan användas som ett komplement inom vården. Egenvårdsbehandlingen bör vara personanpassad utifrån individen för att ge goda resultat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)