Onormal avkastning i samband med nyemission : - Aktiestrukturens påverkan vid nyemission

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka om det uppstår en onormal avkastning i samband med nyemission för företag noterade på Nasdaq OMX Stockholm samt hur aktiestrukturen påverkar den onormala avkastningen. Studien genomförs med hjälp av en eventstudie och signifikans testas genom ett T-test samt en multipel regressionsanalys. Den studerade perioden utgörs av 2016-01-01 till 2019-06-01 där urvalet består av 110 nyemissioner. Resultatet av T-testet visar att samband finns mellan onormal avkastning och uttalande om nyemission samt att det är negativt. Vidare resultat från regressionsanalysen indikerar att aktiestrukturen har en viss påverkan på den onormala avkastningen där företag med multipla aktieslag genererar en mer positiv onormal avkastning. Tidigare studier har undersökt huruvida onormal avkastning och uttalande om nyemission har ett samband. Aktiestrukturens påverkan på den onormala avkastningen är tidigare outforskat. Resultaten från studien är till viss del i enlighet med det tidigare studier funnit.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)