Människors upplevelse av yoga : Från mattan ut i livet

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Esmeralda Lövstaf; [2017]

Nyckelord: Yoga; holistic; well-being; experience; process;

Sammanfattning: Yoga är något som idag oftast betraktas som en form av fysisk aktivitet med inslag av meditation och andning. Men filosofin från yoga grundar sig att förena flera olika moment i människors liv för att skapa en helhet. Inkluderat i dessa är inte bara de fysiska elementen utan berör också människors sätt att förhålla sig till sig själv och andra. Syftet med studien var att undersöka människors helhetsupplevelse av yoga, från motivationen bakom till yogans påverkan på livet. Åtta personer deltog i undersökningens djupintervjuer som sedan analyserades systematiskt med meningskoncentrering som metod. Resultatet visade på fem teman som speglar upplevelsen före, under och efter yogapasset: (1) före finns behov av bearbetning, (2) under sker bearbetning och efter nås utvecklad relation (3) till sig själv, (4) till andra och (5) till livet. Denna studie ger ökad förståelse för vad det är i yoga som gör att människor upplever ett ökat välmående. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)