En arkeologisk diskursanalys om doping inom idrott

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Aurélien Daudi; [2018]

Nyckelord: diskurs; diskursanalys; doping; Foucault;

Sammanfattning: Doping har varit en del av idrott och en del av den tävlande människans liv lika länge som dessa har existerat, och även innan. Från början användes det som ett sätt att ge förbättrade fysiska förmågor i olika stridssammanhang, och ibland använde man det i rituella syften. Sedan idrottens födelse såsom vi känner den idag, ända sedan de antika grekerna, har olika metoder som liknar det vi idag kallar doping använts. Under de antika Olympiska spelen gjorde folk öppet vad som helst som de trodde kunde öka deras chanser att vinna. Det fanns inga regler mot det, och det betraktades inte på något sätt som fusk eller på något annat sätt som ett brott mot reglerna. Dessa uppfattningar om doping förblev mer eller mindre oförändrade fram till mitten av 1900-talet. Från detta kan vi härleda en logik som reglerar förekomsten av doping och dess metoder. Under 1900-talet utvecklades dopingdiskursen till följd av utvecklingar i samhället och en professionalisering av idrottsvärlden vilket ledde till att logiken sakteligen förändrades. Syfte med denna studie är att problematisera fenomenet doping inom idrott, att undersöka de villkor som möjliggjort dess uppkomst, krafterna som reglerar och ordnar det och genom vilka det normaliseras. Detta åstadkoms genom en diskursiv analys av doping som huvudsakligen vilar på Foucaults tankar om genealogi och arkeologi samt diskursiva formationsregler. Det empiriska materialet utgörs till största del av olika historiska översikter och redogörelser av dopingens och idrottens historia.Resultatet från diskursanalysen visar en tydlig utveckling som diskursen om doping haft under åren. Särskilda nyckelmoment i dopingens historia såsom dödsfall och diskontinuiteter i diskursen som haft speciellt stor bärighet på den riktning som utvecklingen av människors mentaliteter angående ämnet har tagit lyfts fram och diskuteras. Det är uppenbart att dopingens diskurs och sättet på vilket vi betraktar fenomenet idag endast är ett resultat av det komplexa system av samverkande idéer och diskurser som producerat den verklighet till vilken vi alla nu tillhör och lever efter. Det tycks vara någonting som, under andra omständigheter, mycket väl hade kunnat uppfattas annorlunda än vad det gör idag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)