Stöd till närstående inom palliativ vård

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS);

Sammanfattning:

Närstående till patienter inom palliativ vård utsätts för olika påfrestningar. Sjuksköterskans uppgift är att skapa en samlad bild av vilket behov av stöd de närstående har, samt de stödåtgärder som hon kan tillgodose.

Syftetvar att belysa de närståendes behov av stöd inom den palliativa vården och de stödåtgärder som sjuksköterskan kan tillgodose.

Metoden var en litteraturstudie där 12 vetenskapliga kvantitativa och kvalitativa artiklar ingick.

Behovet av stöd varierade över tid och berodde på den närståendes tidigare relation till den sjuke. För många närstående var det stödjande att prata med andra med liknande erfarenheter. Professionellt stöd utgjorde ett komplement. En viktig uppgift för sjuksköterskan var att undervisa de närstående om specifika omvårdnadsproblem som kan uppstå, inklusive hantering av medicinteknisk apparatur. Sjuksköterskan strävade efter att utforma ett individuellt anpassat stöd för varje familj/familjemedlem. I resultatet framkom de fyra kategorierna; Behov av emotionellt stöd, behov av bekräftande stöd, behov av informativt stöd samt behov av instrumentellt stöd.

Kommande forskning kan fokusera på om behovet av stöd till närstående skiljer sig åt beroende på om patienten vårdas i öppen eller sluten vård, om insjuknandet är hastigt eller mer långvarigt samt hur hälso- och sjukvården kan integrera de närstående i vården på ett bättre sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)