"Man måste tala med händer och fötter" : En kvalitativ intervjustudie om hur sfi-elever upplever språkinlärning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Författare: Harry Lahtinen; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur elever inom sfi upplever den egna språkinlärningen i samband med utbildningstiden på sfi. Frågeställningen är följande: Vilka faktorer påverkar elevernas språkinlärning i svenska som andraspråk i skolan samt under fritiden enligt dem själva? Studien använde kvalitativa semistrukturerade intervjuer som metod. Intervjuer genomfördes med sex sfi-studerande som valdes ut genom ett kriterieurval. Som analysmetod av det empiriska materialet användes kvalitativ analys. Fem kategorier framkom i resultatet; Tiden, Vad är viktigt att lära sig, Hur lär man sig?, Främjande och motiverande faktorer och Försvårande faktorer. Den slutliga indelningen i resultatdelen i nämnda kategorierna har inte skarpa skiljelinjer då delar av resultatet många gånger går in i varandra men jag ser kategorierna som motiverade då de också kunde belysa liknande faktorer ur olika aspekter.   Resultatet visar att de intervjuade ser positivt på utbildningens längd trots att den varierar för olika elever men de har synpunkter på veckoschemat, särskilt studier lagda heldagar. Viktigt för dem var också att lära sig tala och skriva på ett så grammatiskt korrekt som möjligt då de ansåg att det kunde underlätta integration i samhället. De ansåg att de lär sig bäst genom interaktion, stöttning i studierna samt att undervisningen bedrivs på en individuellt anpassad nivå. Både integrativ och instrumentell motivation ur olika aspekter lyftes fram som viktiga. Försvårande omständigheter enligt de intervjuade var att de ansåg introduktionen för kort eller att den var obefintlig. De hade även synpunkter på det kontinuerliga intaget i kurserna samt att elevgrupper på olika studievägar och kurser tidvis blandades. Försvårande var också att flera av de intervjuade arbetar och studerar samtidigt vilket leder till förkortad tid för återhämtning och vila samt frånvaron i skolan blir hög. De som har familj och barn vill inte försumma dem och såg det som problematiskt att behöva ägna delar av fritiden åt läxor, läsning inför prov och repetition.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)