Styrning eller störning : En kvalitativ studie inom den offentliga sektorn

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Syfte Studien syftar till att med hjälp av sjuksköterskor vid Landstingen i Värmland och Dalarna bidra till forskningen om hur sjuksköterskorna själva uppfattar att dagens NPM-influerade styrning inom vården påverkar deras förutsättningar att skapa värde. Frågeställningar • Vad är det som sjuksköterskorna själva uppfattar styr deras arbete? • Vilka områden upplever sjuksköterskorna påverkas av styrningen? • Vilka brister inom styrningen har sjuksköterskorna uppmärksammat och ser de några potentiella lösningar? • Hur anser sjuksköterskorna att förutsättningarna för värdeskapande påverkas av styrningen? Metod För att svara på studiens syfte har en kvalitativ ansats tagits. Det har utförts sjutton personliga intervjuer med sjuksköterskor på olika kirurgavdelningar inom Värmlands och Dalarnas Landsting. Resultat Studien visar att den NPM-influerade styrningen har en mestadels negativ påverkan på sjuksköterskornas möjlighet att skapa värde. Avdelningschefens styrning hade en positiv påverkan på sjuksköterskornas arbete. Sjuksköterskorna upplevde ett orimligt krav på produktivitet där hög genomströmning av patienterna efterfrågades, ofta i konflikt med vårdkvalitet. Bristande kommunikation mellan ledning och sjuksköterskor medför också onödig irritation och missnöje från sjuksköterskor. Slutsats Den hierarkiska maktstrukturen som idag finns inom sjukvården påverkar sjuksköterskorna på kirurgavdelningarna på landstinget i Värmland och Dalarna negativt när det kommer till deras möjlighet att skapa värde. Problemen rörande krav på produktivitet och dokumentation från ledningen har förvärrats av den hierarkiska strukturen och att sjuksköterskorna inte får vara med och påverka sitt eget arbete i den mån de önskar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)