Träning och manuell terapi - Effekt på smärta, rörlighet och skulderfunktion vid subakromiellt impingement syndrom. : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning:

Syfte: Syftet var att undersöka vilken effekt styrketräning, rörlighetsträning, stretching och manuell terapi i form av ledmobilisering och mjukdelsmobilisering har på smärta, funktion och rörlighet i skulderleden hos patienter med subakromiellt impingementsyndrom samt att granska graden av evidens för dessa behandlingsmetoder.

Metod: Litteratursökning utfördes i databaserna PubMed, SportDiscus och PEDro. Detta resulterade i 156 publikationer, varav 15 granskades enligt PEDro-metoden.Resultat: Styrketräning av rotatorcuffen och scapulastabilisatorer utfördes i dragapparat, med elastiskt band och hantlar. Evidensen för styrketräning var stark för att lindra vilovärk och förbättra skulderfunktionen. Stretching var en behandling som gjordes avseende bakre ledkapseln, främre ledkapseln, rotatorcuffmusklerna, pectoralis minor, sternocleidomastoideus samt övre delen av trapezius. Måttligt stark evidens fanns för styrketräning kombinerad med stretching av bakre ledkapseln för att lindra nattlig värk och förbättra skulderfunktionen. Manuell terapi användes enligt Kaltenborn med glidmobiliseringar för cervikalcolumna, övre thorakalcolumna och skulderleden. Postero-anteroglidning och behandling i kopplat rörelsemönster i cervikalcolumna enligt Ortopedisk Manuell Terapi rapporteras också som behandlingsmetod. Manuell terapi enligt Maitland användes för att öka rörligheten i skulderleden, cervikalcolumna och costotransversalalederna. Måttligt stark evidens förelåg vad gäller att styrketräning i kombination med manuell terapi och stretching kan leda till förbättrad skulderfunktion.

Slutsats: Styrketräning såväl utan som i kombination med stretching har goda effekter på smärta, skulderfunktion och rörlighet med stark till måttligt stark evidensstyrka. Otillräcklig till måttligt stark evidensstyrka påvisades gällande att kombinationen träning och manuell terapi i form av ledmobilisering och mjukdelsmobilisering är effektivt för att lindra smärta, öka rörligheten och därmed resultera i förbättrad skulderfunktion. Det finns ingen evidens att manuell terapi, stretching och rörlighetsträning utan styrketräning kan minska smärta, förbättra rörlighet eller skulderfunktion.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)