Digitalisering i svenska kommuner : En kvalitativ studie om postbyråkratins utveckling i offentliga organisationer

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studie ämnar undersöka medarbetares upplevelser av digitalisering i kommuner. Detta för att få en djupare förståelse kring digitalisering som en del av postbyråkratisk utveckling i offentliga organisationer. Metod: Studien baseras på en kvalitativ forskningsmetod. Nio semistrukturerade intervjuer genomfördes inom tre olika kommunen. Materialet analyserades genom en tematisk analysmetod. Slutsats: Svenska kommuner går mot att bli mer postbyråkratiska genom implementering av digitalisering i det dagliga arbetet. Det finns dock fortfarande spår av byråkratin som är svår att undvika i vissa aspekter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)