Konflikthantering i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens uppfattningar om konflikt och konflikterhantering i förskolanFörfattare:

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Konflikter är en av livets eviga byggstenar och introduceras redan när vi är små. Mycket av grunden till hur vi hanterar dessa läggs i förskolan och kunskap om konflikthantering blir således viktigt för de vuxna som omger barnen. Studiens syfte är att undersöka förskollärarens förhållningssätt till konflikter och konflikthantering. Detta har gjorts med utgångspunkt i följande tre frågeställningar: Vilka perspektiv har förskollärare på konflikter? Vilka perspektiv har förskollärare på konflikthantering i förskolan? Och: Vilka perspektiv har förskollärare på sitt förhållningssätt kring konflikthantering? Studien har genomförts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Sex förskollärare har deltagit i studien och deras arbetslivserfarenhet varierade mellan 10 och 27 år. Respondenterna arbetade i en förskoleverksamhet med fyra avdelningar varav två småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar. Studiens resultat visar att det finns motsättningar kring det respondenterna säger och vad de faktiskt gör. Resultatet visar också att lärare brister i sin kompetens av konflikthantering. Flertalet lärare saknar strukturerade strategier, ser inte barnet som en individ i tillräckligt hög grad och saknar forskningsbaserad handlingsplan och en strategi för konflikthantering. Brister i kunskap av att systematiskt arbeta med detta i verksamheten kunde också påvisas.NyckelordKonflikt, Konflikthantering,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)