Teknik i förskolan : Förskollärares förståelse för och arbete med teknik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Författare: Rose-marie Hägglund; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det blir allt mer viktigt i dagens samhälle att inneha en teknisk kompetens, då mycket i vår vardag innehåller teknik är det därför viktigt att teknikundervisning startar redan vid tidig ålder. Syftet med denna intervjustudie är att öka kunskapen om förskollärares arbete med teknik i förskolan. För att belysa hur studiens förskollärare själva definierar och arbetar med teknik i förskolan samt vilka påverkansfaktorer som dessa förskollärare anser inverkar på och styr deras arbete med teknik valde jag att intervjua förskollärare som är verksamma inom förskolan.Resultatet visar på att de intervjuade förskollärarna definierade teknik på liknande sätt. De beskrev också liknande faktorer vilka inbegriper barngruppens konstellation, den egna kompetensen, eget intresse område samt verksamhetens ekonomi, som de faktorer förskollärarna upplevde påverkade deras arbete med teknik. Den faktor som förskollärarna beskrev ha störst inverkan på hur de arbetar med teknik var den egna kompetensen. En hög kompetens och god förståelse gällande teknik och användandet av digital teknik är en förutsättning för att teknikutbildningen i förskolan ska hålla en hög kvalitet för att uppnå de läroplansmål som finns för förskolan gällande teknikutbildningen. Resultatet visar på relevansen av förskollärares möjligheter till kompetenshöjande vidareutbildning både inom teknikdidaktik samt även inom digital teknik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)