”Jag tänkte direkt på bilder, nakenbilder”

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

Författare: Hanna Norell; [2017]

Nyckelord: Sociala medier; Riskfyllt beteende; Risk; Medieteknik;

Sammanfattning: Detta examensarbete är skrivet vid Teknik och Samhälle på Malmö Högskola. Examensarbetet undersöker inställningar och uppfattningar som 16-åriga tjejer har kring riskfyllt beteende på sociala medier. Syftet med detta är att undersöka hur de tänker kring sitt egna och andras beteende. Insamlandet av det empiriska materialet skedde genom tre fokusgrupper med sammanlagt tio 16-åriga tjejer under två dagar. De fick diskutera frågor i gruppen under moderatorns ledning. Utifrån vad som diskuterades fram kunde antaganden och slutsatser dras och sättas i relation till insamlad tidigare forskning. I diskussions-kapitlet av detta examensarbete diskuteras vad tjejerna anser vara risk och vad det kan grunda sig på. Det presenteras även en skillnad mellan de risker som tidigare forskning har kommit fram till och identifierat som risk. Slutsatsen är att en risk kan upplevas olika beroende på flertalet aspekter. Något som kan upplevas som en stor risk för en förälder till en tonåring kan för en tonåring ses som en liten risk.De främsta riskerna som identifierades var elaka kommentarer och att använda sig av geotaggar som informerar vart personen befinner sig. Andra risker diskuterades även i fokusgrupperna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)