Hälsofrämjande undervisning som motiverar elever och skapar kunskap för livet : En kvalitativ intervjustudie med lärare i de naturorienterande ämnena i årkurs 1-3.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

Sammanfattning: Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare undervisar för att stärka eleversmotivation att lära inom området hälsa samt främja en god livsstil, i årskurs 1-3 i denaturorienterande ämnena. Ämnet idrott och hälsa fokuserar inte på hälso- och livsstilsfrågor ide tidiga årskurserna då fokus istället ligger på att uppleva rörelse. Därmed utgår den här studienfrån det naturvetenskapliga ämnet med frågeställningar som handlar om hur lärare undervisarinom hälsa, vilken kunskap som anses viktig samt hur elever motiveras för att bevara kunskapervilket innebär att eleverna kan implementera kunskaperna i sin egen livsstil. Genom kvalitativaintervjuer undersöktes frågeställningarna där åtta utbildade, verksamma lärare deltog.Studiens resultat visade att lärare arbetar med skol- och kommunövergripande projekt kringhälsa, att de integrerar hälsofrågor under hela skoldagen och att de involverar föräldrar för ettaktivt samarbete mellan hem och skola kring hälsofrågor. Vidare visade resultatet att vissalärare har ett bredare perspektiv på begreppet hälsa samt att motivation och kunskap ofta kopplas till upplevelser och elevers intresse och vardag.Det rådde dock delade meningar om vilken kunskap som ansågs angelägen att undervisa ominom hälsa. Studiens slutsats är att skolors olika ekonomiska förutsättningar, placering,utrymme samt personaltillgång var ett starkt argument till hur väl undervisningen inom hälsa kunde bedrivas, vilket också motverkade en likvärdig utbildning mellan olika skolor. Störstskillnad kunde ses i undervisningen inom temat ”den digitala livsstilen” där skillnader fanns både i hur det undervisades om och om det överhuvudtaget undervisades om temat på skolorna.Lärarens kunskaper och didaktiska val påverkade undervisningen inom hälsa där skol- och kommunövergripande projekt inom hälsa kunde ses som ett stort stöd för lärarna i deras arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)