UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: UPPLEVELSER AV FYSISK AKTIVITET FRÅN KVINNOR SOM DRABBATS AV BRÖSTCANCER -EN LITTERATURSTUDIE EMELIE EMANUELSSON SCHOTTE EMMA PERSSON Emanuelsson Schotte, E & Persson, E. Upplevelser av fysisk aktivitet från kvinnor som drabbats av bröstcancer. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019. ABSTRAKT Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna bland kvinnor i Sverige, även en av de mest frekventa runt om i världen. Behandlingsmetod för bröstcancer kan variera beroende på tumörens egenskaper och stadieindelning. Cytostatika och kirurgi är två vanliga behandlingsmetoder. Både av sjukdom och behandling kan olika symtom uppstå, fatigue är ett symtom som kan lindras med hjälp av fysisk aktivitet. Syfte: Att belysa bröstcancerpatienters upplevelser av att vara fysiskt aktiva under och efter onkologisk behandling samt vilka faktorer som kan motivera till fysisk aktivitet. Metod: I denna litteraturstudie inkluderades tio vetenskapliga artiklar. Databaserna CINAHL och PubMed har använts. Alla tio vetenskapliga artiklar var av kvalitativ ansats. Resultat: Av resultatet framkom tre huvudkategorier och åtta subkategorier. Upplevelser av fysisk aktivitet var framförallt medvetenhet om hälsa, förbättrat självförtroende och självkänsla. Begränsningar till att vara fysisk aktiv var biverkningar från sjukdom och behandling samt omgivningsfaktorer. Motiverande faktorer som beskrivs var information och stöd. Konklusion: Upplevelser och motivationsfaktorer till att vara fysiskt aktiv under och efter behandling för bröstcancer är av vikt. Upplevelser om vad som begränsar patienter till fysisk aktivitet beskrivs. Positiva upplevelser framkom av resultatet i form av självförtroende och medvetenhet om hälsa. Genom att vara medveten om begränsningarna kan sjuksköterskan motivera och uppmuntra bröstcancerpatienter till fysisk aktivitet. Nyckelord: Bröstcancer, fysisk aktivitet, kvinnor, onkologisk behandling, upplevelser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)