Att laborera med verkligheten : En hermeneutisk vandring mellan stora teorier och en liten berättelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Sammanfattning: Under ett fältarbete jag gjorde under slutet av 80-talet, början av 90-talet, samlade jag in över 20 kvalitativa, ostrukturerade, djupgående intervjuer. I en av dem fann jag en berättelse som fångade mitt intresse. I den här uppsatsen undersöker jag möjligheten att försiktigt använda metoden amplifikation, hämtad från analytisk psykologi, för att se om den ger möjlighet att för medvetandet frigöra underliggande lager av känslomässig upplevelse i berättelsen. För att åstadkomma detta använder jag mig av iden om arketyper så som C.G. Jung definierade begreppet under senare delen av sitt liv. I stället för att leta efter den arketypiska aktiviteten i form av bilder så letar jag i stället efter upplevelsen av makt, våld, vi-dom och skifte mellan sätt att vara medveten, som i växlingen mellan lek och allvar. Det är i relation till de här fenomenen som jag sedan använder mig av associationer till bildföreställningar från myter och sagor, för att på så sätt analytiskt förstärka de aspekterna av berättelsen. Kan metoden vara analytiskt användbar? Uppsatsen presenterar en teoretisk bakgrund till metoden och ett första, begränsat försök att använda den.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)