Pandemins avtryck : En studie om hur Covid-19 påverkat samverkan mellan hem och förskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

Sammanfattning: Hur samverkan mellan hem och förskola kom att påverkas av Covid-19 utbrottet har ännu inteforskats om i särskilt hög grad. Denna studies syfte grundar sig därför i att undersökahur samverkan mellan hem och förskola kom att påverkas av Covid-19-utbrottet. Med hjälp avatt se på situationer i förskolan där vårdnadshavare och förskollärare möts har vi kunnat skapafrågeställningar för att undersöka syftet av studien, de frågeställningar är: På vilket sätt harinskolningen av nya barn förändrats till följd av pandemin?, Hur har hämtning och lämningorganiserats under pandemin och hur har detta upplevts av vårdnadshavare respektiveförskollärare?, Vilka erfarenheter och upplevelser har nya rutiner för hemskickande av barnmed luftvägssymtom gett upphov till?, och Hur har det dagliga respektive organiserade samtaletmellan förskolans personal och vårdnadshavare upplevts under pandemin?. Som metod har vihaft en kvalitativ metod där vi haft intervjuer med vårdnadshavare och förskollärare med öppnafrågor. Den teori som ligger till grund för analys och resultat är systemteorin och dess centralabegrepp unfreezing, moving, refreezing, ekvifinalitet, jämvikt och störning av jämvikt. Resultatet av hur samverkan mellan hem och förskola påverkats av Covid-19 utbrottet förståsoch uppfattas olika av respondenterna. Vissa menar att det dagliga samtalet förändrats och attinformationsutbytet inte håller samma standard som förut, andra menar att det är likadant sominnan utbrottet men att organiseringen av hämtning och lämning är annorlunda. Det framkommeralltså i resultatet olika erfarenheter och känslor om hur samverkan påverkats eller inte, det lyftsockså fram olika sammanhang där hem och förskola möts. Nyckelord: Förskola, Covid-19, samverkan, kommunikation, unfreezing, moving och refreezing. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)