Trafikbullret och efterfrågan på bostäder : -exempel från Stockholm

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Kulturgeografiska institutionen

Författare: Johan Ragnewall; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med denna studie är att undersöka trafikbullrets betydelse för var vi väljer att bosätta oss genom att besvara frågeställningen: finns det något samband mellan trafikbullernivåer och efterfrågan på bostäder i Stockholms innerstad? Metoder som används är regressionsanalys och intervjuer. Statistik från 251 enskilda bostadsrättsförsäljningar fördelade på 12 stycken innerstadsgator i Stockholm har insamlats för 2013. Genomsnittliga kvadratmeterpriser på dessa gator har ställts mot trafikbullernivåer som Stockholm stad uppmätt 1999. Trafikbullernivåer, kvadratmeterpris och boyta är centrala variabler för denna uppsats. Behavioristiska teorier kring människors flyttmönster och bostadssökande bildar uppsatsens ramverk.

 

Undersökningens resultat visar att det inte går att finna något samband mellan trafikbullernivåer och efterfrågan på bostäder i Stockholms innerstad. Andra viktiga resultat visar på att efterfrågan styrs av andra faktorer än trafikbullret.

 

Nyckelord: trafikbuller, regressionsanalys, efterfrågan på bostäder, kvadratmeterpris.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)