EN STUDIE AV SVENSKA GASELLFÖRETAG : EN STUDIE AV DE HUNDRA MEST SNABBVÄXANDE SVENSKA AKTIEBOLAGEN ÅR 2000

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Sammanfattning:

Tillväxt i företag är mycket intressant på samhällsnivå då ökad tillväxt resulterar i ekonomisk

utveckling och att nya arbetstillfällen skapas. I tidigare studier presenteras de mest

snabbväxande företagen i termen ”Gaseller”, där omsättning och antalet anställda är de mest

avgörande faktorerna.

Alla företag, helt oberoende av storlek, intäkter eller industriinriktning, har chans att växa.

Wiklund (1998) menar tillväxt främst påverkas av företagens resurser, kompetenser,

omgivning, motivation och strategi. Fokus i denna studie är huruvida dessa faktorer påverkar

förutsättningarna för snabbväxande företag och vad som är anledningen till att vissa företag är

snabbväxande och vissa inte. Forskning som visar vad som sker med företag efter en period

av snabb tillväxt är inte särskilt omfattande. Syftet med denna studie är att beskriva och förstå

utvecklingen i företag som har genomgått en snabb tillväxt. Av den anledningen har de 100

mest snabbväxande svenska företagen år 2000 (enligt Dagens Industris Gasellista) innefattats

i studien.

Studien består en kvantitativ undersökning i två delar för att försöka besvara syftet med

studien. Den första delen i den kvantitativa ansatsen gjordes för att få fram underlag till att

klassificera företagen. Insamlad data från företagen är omsättning och antalet anställda under

perioden 1997-2006. För att beskriva företagens utveckling åren efter det att företagen tog

emot utmärkelsen som gasellföretag valdes att placera företagen i grupper avseende perioden

2000-2006. Utifrån antalet anställda har företagen grupperats med följande resultat:

' 29 företag har haft en stadig tillväxt under hela perioden, med max en mindre enstaka

dipp vid ett tillfälle.

' 19 företag har vuxit men dippat fler än en gång eller har dippat kraftigt under en period.

' 24 företag har haft en negativ tillväxt.

' 28 företag har en nedlagd verksamhet.

Därefter telefonintervjuades 34 respondenter från de företag som fortfarande hade en

verksamhet.

Författaren fann därefter följande samband mellan studerade faktorer och företagens

utveckling efter den snabba tillväxten. Företag som har haft en fortsatt stabil tillväxt levererar

tjänster och upplever att de i nästan samtliga fall har en stabil omgivning. Företag som oftare

har påverkats av en turbulent omgivning efter tillväxten har en mer ojämn fortsatt

tillväxtkurva (likt gasell rörelser). Företag som däremot har haft ett negativt resultat efter den

snabba tillväxten har i de flesta fallen en turbulent omgivning, svårigheter att rekrytera

personal och gör oftare strategiförändringar som påverkar företaget negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)