Ordförståelse- och ordinlärningsstrategier hos Sfi-elever

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Syftet med min studie är att undersöka vilka strategier som visat sig vara mest framgångsrika när en grupp vuxna elever i Svenska för invandrare fått till uppgift att lära sig nya ord. Mina informanter kommer från olika delar av världen och befinner sig i olika faser av Sfi-kurs C. Mina informanter var ursprungligen 16 elever vilka gjorde ett ordtest, VKS-test, där jag tog reda på deras förmåga att använda orden produktivt genom att ange synonymer, skriva meningar samt förklaringar. För att kunna ta reda på vilka strategier som kan vara framgångsrika valde jag ut de fem informanter som hade högst resultat på VKS-testet för intervjuer. Som metod använde jag en semistrukturerad intervjuteknik och transkriberade sedan valda delar av intervjuerna. Resultatet visar att dessa informanter anser att ordinlärning är av största vikt vid språkstudier och att de därför har en på förhand positiv inställning till att lägga ner arbete på att lära sig ord. För att ta reda på ords betydelser använder de sig av både olika slags ordböcker och andra uppslagsverktyg samt sociala strategier. När informanterna ska lära in och komma ihåg ord använder de sig av sociala strategier, minnesstrategier samt kognitiva och metakognitiva strategier. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)