Brandteknisk riskvärdering Nässsjö sim- ovh sporthall

Detta är en L3-uppsats från Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

Sammanfattning: Denna brandtekniska riskvärdering har som mål att utvärdera personsäkerheten i Nässjö sim- och sporthall i det fall brand utbryter i byggnaden. Sim- och sporthallen består av en idrottshall med läktare för upp till 1200 personer samt en nedervåning med diverse sportlokaler och omklädningsrum. Hallen är hemmaplan för Nässjö Basket som spelar på elitnivå vilket innebär att de spelar match ungefär en gång i veckan för fullsatta läktare. Simhallen har en 25 meters simbassäng, en barnbassäng och en relaxavdelning. Rapporten begränsas till att endast undersöka personsäkerheten i sporthallen på grund av det stora antalet människor som befinner sig inne i hallen regelbundet. Utrymningssäkerheten undersöks endast för de personer som befinner sig inne i själva hallen då det är dessa som förutsätts få svårast att utrymma. Personer som befinner sig i intilliggande rum eller på nedervåningen förutsätts inte ha några problem att utrymma snabbt och säkert. Vid ett inledande objektbesök undersöktes eventuella risker. Brandskyddet och möjliga utrymningsvägar granskades också. Möjliga brandscenarier identifierades och utifrån dessa utfördes simuleringar i FDS för att undersöka hur förhållandena i hallen utvecklades under respektive brandförlopp som valdes att gå vidare med. Simuleringar genomfördes även i Pathfinder för att undersöka hur lång tid en utrymning skulle ta i de olika scenarierna. En jämförelse gjordes av tiderna i dessa simuleringar för att undersöka om tiden det tar att utrymma är kortare än tiden det tar för förhållandena i hallen att bli oacceptabla med hänsyn till personsäkerhet. Resultaten från simuleringarna validerades med hjälp av en känslighetsanalys där de olika parametrarna som legat till grund för simuleringarna varierades för att se hur stor påverkan de har på resultatet. Då tiden till fullständig utrymning var längre än tiden till kritiska förhållanden, främst på grund av den stora köbildning som tidigt uppstod vid alla utgångar, i samtliga scenarier som undersöktes så ansågs inte brandskyddet vara tillfredsställande. Förslag på åtgärder utarbetades och validerades med nya simuleringar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)