Att vara en cirkel och tvingas lära sig om ett fyrkantigt samhälle - ett fördjupningsarbete om hur kön och sexuell läggning framställs i ett antal läroböcker i gymnasieskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats har varit att redogöra och analysera för hur kön och sexuell läggning framställs i ett antal läroböcker inom ämnena samhällskunskap och religionskunskap med hjälp av redan publicerat material. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv önskar vi att adressera hur väl framställningen av kön och sexuell läggning i ett antal läroböcker korresponderar med gymnasieskolans värdegrund. Den socialkonstruktivistiska ansatsen presenteras huvudsakligen utifrån Judith Butlers upplysning om genusvetenskap. Uppsatsen följer en kvalitativ metod genom att undersöka implicita budskap som framkommer i några av de läroböcker som används ute i klassrummen. Denna text avser därför inte att kartlägga kvantitativa uppgifter, det vill säga att kalkylera hur många män respektive kvinnor som presenteras i de granskade läroböckerna. I uppsatsen presenteras flera färgstarka exempel och dessa kan därför inte representera hur läroböcker ser ut innehållsmässigt. Däremot visar denna uppsats på vilka underliggande normer som genomsyrar läroböcker i samhällskunskap och religionskunskap. Resultatet visar således på att samtliga av de tidigare granskade läroböckerna brister i porträtteringen av kön och sexuell läggning. Bland annat bekantas vi med flera stereotypiska skildringar som upplevs exkluderande för flera individer och som i sin tur undergräver gymnasieskolans värdegrund. Denna kartläggning visar därför på vikten av att granska den valda läroboken, vilket leder in uppsatsen på konflikten som råder mellan läroboksförfattare och lärare när det kommer till ansvaret av den kunskapsförmedling som sker utifrån det publicerade materialet i läroböckerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)