NYA UTMANINGAR INOM FÖRSKOLAN - En kvalitativ studie om barnskötarnas upplevelse av sina arbetsförhållanden innan och under pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte med denna uppsats är att undersöka vilka effekter pandemin har på en förskoleverksamhet utifrån barnskötarnas egna upplevelser. För att på bästa sätt fånga upp fenomenet har fyra forskningsfrågor ställts i denna studie: -Hur upplevdes arbetsmiljö inom förskolan innan pandemin? -Hur har verksamheten implementerad Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt regionala rekommendationer gällande covid-19 på arbetsplatsen och hur barnskötare känner sig inför smittorisken? -Hur beskriver personalen deras arbete under pågående pandemi utifrån -de krav som ställs på dem, den kontroll de har över sina arbetsuppgifter samt det sociala stödet som de får? -Hur hanterar chefer arbetssituationen under pandemin?Studiens teoretiska referensram byggs på beskrivning av begrepp psykosocial arbetsmiljö, med hjälp av krav-kontroll-stödmodell analyseras barnskötarnas arbetsförhållande under den pågående pandemi samt vissa arbetsförhållanden förtydligas ytterligare med hjälp av maktperspektiv.För studien har kvalitativ metod använts och empiri har samlats via fem semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har transkriberats omgående och analyserats genom sortering, reducering och argumentering. Samtliga3informanter i studien var utbildade barnskötare med minst fem års arbetserfarenhet, verksamma inom olika förskolor i två olika regioner. Sökande av informanter har genomförts via en Facebooksida för förskole verksamma.Resultat visar att barnskötarens arbetsförhållanden försämrades under pågående pandemi. Psykosocial arbetsmiljö påverkas negativ som ett resultat av beständig oro över smittorisken, stress och hög arbetsbelastning.Uppsatsen belyser barnskötarnas arbetsförhållanden och resultaten bevisar att inom förskoleverksamhet det är omöjligt att implementera alla rekommendationer fullständigt. Studien kom fram till att barnskötarnas arbete under pågående pandemi ligger i spänt läge och karakteriseras av hög arbetsbelastning, brist på personal och stress. Emellertid har solidaritets nivå ökat och samarbete med alla kollegor på respektive arbetsplatsen likaså. Med tillräckliga resurstillgångar kunde dock arbetsförhållanden vara mer gynnsam.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)