Arkivvärderingens grunder : En fallstudie om bevarande i myndigheten Statens Skolinspektion, utifrån ett makroperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

Sammanfattning: Arkivvärdering kan utgå från olika perspektiv. Uppsatsen har lyft något som inte alltid är fokus i arkivvärdering: bevarandet. Utifrån forskningsfrågan om grundläggande arkivvärdering från bevarandeperspektiv och dess relation till gallring, lyfter uppsatsen vilka tendenser som går att finna inom betydelsefullheten hos det bevarade i arkiven. En fallstudie av myndigheten Statens Skolinspektion har utförts. Med utgångspunkt i en hermeneutisk analys genom Cooks makrovärderingsmetodologi har en tolkning gjorts i hur man kan värdera bevarade handlingar. Vad är betydelsefullt och hur viktiga är de i relation till varandra. Detta har lett till makrovärderingshypoteser om värdet hos olika typer av funktioner (verksamheter, processer, mm) inom den statliga myndigheten. De mest grundläggande hypoteserna handlar om vilka de viktigaste funktionerna hos myndigheten är: kärnverksamheter som bäst motsvarar och realiserar myndighetens uppdrag samt att lagstiftning styr vad som ska vara betydelsefullt och inte. Med grund i hypotesen har en figur tagits fram (7.1) som kan beskriva arkivvärderingens grunder ur ett bevarandeperspektiv hos en statlig myndighet och hur den relateras till dimensionerna som framkommer. Arkivvärderingens grund hos en myndighet kan ses som syftet varför myndigheten finns och som beskrivs i dess uppdrag. Uppdragen motsvaras och realiseras av kärnverksamheten som styrs i sitt utförande av lagstiftning. Dynamiken mellan uppdrag, kärnverksamhet och lagstiftning kan visa hur viktiga funktioner är i jämförelse med resten av myndighetens verksamheter och utgör den dynamiska grunden till arkivvärdet hos handlingar som genereras av processerna. Förändras komponenter i modellen så förändras också grunden i arkivvärdering. Den subjektiva och dynamiska uppfattningen av vad vi anser är betydelsefullt att bevara idag kan också förklaras med ett annat ord – kulturarvet. Genom uppsatsen har en koppling från grunden i arkivvärderingens genom mitt resultat till kulturarvet funnits. Dessutom har analysen visat på koppling mellan bevarade handlingar och dess värde, hur viktiga de är i en samhällskontext.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)