Andningsfrekvens vid vila och sömn hos unga friska katter i hemmiljö

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Clinical Sciences

Författare: Linn Aksén; [2021]

Nyckelord: andningsfrekvens; katter; kattungar; sömn; vila; hemmiljö; friska; unga;

Sammanfattning: Andningsfrekvens vid vila och sömn som mäts av djurägare i hemmiljö har på senare tid visat sig vara en värdefull variabel för att monitorera katters hälsostatus. Idag finns referensvärden framtagna för normal andningsfrekvens hos vuxna katter vid vila och sömn i hemmiljö, men etablerade referensvärden för unga katter saknas. Syftet med denna studie var att 1) undersöka andningsfrekvens vid vila respektive sömn i hemmiljö hos friska katter under ett års ålder samt 2) att se hur väl resultaten överensstämmer med de redan etablerade referensvärdena som finns för vuxna katter. Studien utfördes som en prospektiv studie där djurägare, till friska katter mellan sju veckor och ett års ålder, fick räkna andningsfrekvensen på sin katt/sina katter vid upprepade tillfällen vid vila respektive sömn i hemmiljö. Djurägarna fick en blankett för att fylla i djurinformation, mätvärden vid vila och sömn samt kontaktuppgifter, och när detta var klart skickades blanketten in för sammanställning av data. I studien ingick 18 katter, varav den yngsta katten var 11,5 veckor gammal vid mätningarnas start. Medianvärdet av samtliga katters genomsnittliga andningsfrekvenser vid sömn (AFSmedel) var 27 andetag/minut och motsvarande vid vila (medianvärde av samtliga AFVmedel) var 32 andetag/minut. Hos katter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)