IT-Acceptans inom vården : En kvalitativ studie från de anställdas perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Sammanfattning: Vårdpersonalens arbetsdagar består till stor del av användning av IT-system utöver den fysiska patientkontakten. Tanken med IT-system inom vården är positiv och de finns där för att underlätta för personalen. För att nå den förväntade positiva effekten behöver personalens inställning till IT-system vara bra. När vårdpersonalens inställning till, och upplevelser kring IT-system inte är av en hög grad når IT-systemen inte sin fulla potential och kan även bli en tidstjuv och ett frustrationsmoment i arbetet. Hur IT-systemen används av vårdpersonalen har också en påverkan på patientsäkerheten. Syftet med den här studien är att se över hur IT-systemen upplevs idag – hur IT-acceptansen ser ut.För att ta reda på hur IT-acceptansen ser ut bland vårdpersonalen har en kvalitativ metod använts. Data har samlats in genom tio semistrukturerade intervjuer med blandade yrkesroller inom vården och analyserats med acceptansmodellen Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT).Resultatet tyder på att det finns mycket kvar att göra för att öka IT-acceptansen. Den främsta förändringen bör ske hos vårdorganisationernas samspel med både personal och IT-systemutvecklare. Personalens arbetssituation behöver stärkas genom att tillsätta rätt resurser för att bidra till ett mer effektivt och patientsäkert IT-användande. Personalens arbetssätt behöver också tas hänsyn till för att IT-system ska bli anpassade för vården. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)