Multidisciplinärt trakeostomiteam : en litteraturöversikt

Detta är en Magister-uppsats från Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning:

SAMMANFATTNING

Trakeotomi är ett operativt ingrepp och innebär att man gör ett strupsnitt på halsens framsida

för att skapa fri luftväg. Denna öppning, trakeostoma, som skapats på halsen hålls öppen av

en trakealkanyl. Trakealkanylen sitter i luftstrupen och skapar patientens artificiella

andningsväg. Trakeostomi är ett ingrepp som ökar i Sverige och görs när sjukdomar eller

skador i luftvägarna eller i centrala nervsystemet försämrar eller hindrar patienten från att

andas genom näsan och munnen. Ingreppet genomförs också på patienter som behöver

långvarig respiratorbehandling. Komplikationer av olika allvarlighetsgrad förekommer hos

trakeostomerade patienter. Vård av trakeostomerade patienter är komplext och kräver ibland

fördjupad förståelse och specialistkunskap av varje enskilt aspekt och därför kan samverkan i

team mellan olika professioner behövas för professionellt omhändertagande. Syftet med

denna studie var att beskriva vilken effekt multidisciplinärt trakeostomiteam har på vården av

trakeostomerade patienter. Studien är en litteraturöversikt och sökning av de 15 inkluderade

artiklarna genomfördes i PubMed och CINAHL. Majoriteten av de inkluderade artiklarna är

baserade på observationsstudier där data insamlades retrospektivt. Litteraturöversikten

resulterade i följande beskrivna effekter av multidisciplinärt trakeostomiteam på vården av

trakeostomerade patienter, minskade komplikationer av olika allvarlighetsgrad. De minskade

vårdtiden, den totala längden på sjukhusvistelse, vistelsetid efter utskrivning från

intensivvårdsavdelningen och den totala tiden på intensivvårdsavdelningen. Teamet bidrog

även till snabbare handläggning och beslut om dekanylering, förbättrade

kommunikationsmöjligheter för patienten men även bättre kommunikation inom teamet.

Utöver detta utarbetade och implementerade teamet kliniska riktlinjer och ansvarade för

utbildning av personal, patienter och anhöriga. Några få studier visade även på

kostnadseffektivitet. Resultatet av denna litteraturöversikt visade att multidisciplinärt

trakeostomiteam har positiva effekter i vården av trakeostomerade patienter framförallt i form

av minskade komplikationer och reducerad vårdtid. Teamet bidrar även till effektivare

dekanyleringsprocess och snabbare initiering av talventil. Men dessa effekter måste tolkas

med stor försiktighet pga. de inkluderade studiernas metodologiska svaghet och för att

resultaten inte rakt av går att generalisera och överföra till svenska förhållanden och sjukvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)