Att gå sin egen väg En studie över den hittills uteblivna demokratiseringsprocessen i Singapore

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Inom demokratiforskningen har forskare länge pekat på ekonomisk utvecklings positiva effekter i demokratiprocesser. Dock finns ett antal länder som avviker från den modellen, exempelvis Singapore. Landet har gått från utvecklingsland till modernt industriland på 50 år, dock ges inte befolkningen grundläggande fri- och rättigheter såsom yttrandefrihet. Utifrån teorin att det med ekonomisk utveckling i regel följer demokratisering, har vi i denna studie arbetat med Singapore som avvikande fall. Vi använder Singapore i en komparation med Sydkorea och Taiwan då dessa haft liknande ekonomisk utveckling och är belägna i samma region, men vars politiska utgång varit en annan. Vi har funnit faktorer som etnisk sammansättning, förhållande till andra länder i regionen, samt den unika politiska process som präglat landet har haft en avgörande roll för den politiska utgången i Singapore.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)