“Det är ju inte många som vill ge en chans” - en kvalitativ intervjustudie om upplevelser av arbetsmarknaden hos ex-kriminella med missbruksbakgrund

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Dagens samhälle präglas av en omfattande arbetslöshet. Arbetslöshet är stigmatiserat ur allmänhetens perspektiv. Vissa grupper av personer drabbas hårdare av denna stigmatisering då de redan bär på ett annat stigma. En sådan grupp är ex-kriminella personer med en missbruksbakgrund, så kallade ex-missbrukare, vilka utsätts för fördomar och exkludering i arbetssökande sammanhang. Denna uppsats undersöker upplevelserna av arbetsmarknaden hos ex-missbrukare. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur denna målgrupp upplever det att komma in på arbetsmarknaden, och hur de hanterar deras status i arbetssökande sammanhang. Det är viktigt att komplettera den ämnesrelaterade forskningen med denna aspekt eftersom mycket av dagens forskning inom ämnet enbart presenterar statistik på hur ofta ex-kriminella med missbruksbakgrund får jobb. För att få svar på dessa upplevelser genomfördes tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med personer som har den bakgrunden. Deras upplevelser analyserades utifrån Goffmans begrepp om stigma, Beckers begrepp om outsider och Ebaughs begrepp om ex-identitet. Studien kom fram till att personer med den bakgrunden upplever det svårt att komma in på arbetsmarknaden eftersom de möts av fördomar från arbetsgivaren. Dessa fördomar möts de av när de söker jobb inom exempelvis kundtjänst, i en butik eller på en förskola. Studien visade även att ex-missbrukare kan använda sin bakgrund till en fördel för att få jobb där de jobbar med personer i missbruk och utsatthet. De kan där få en gemenskap med personer i utsatthet och missbruk på ett sätt som en person utan en sådan bakgrund inte kan få. Därför ser de sina jobbmöjligheter med optimism, vilket bör nyttjas för att integrera dem i samhället och därmed minska risken för återfall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)