Volvo Personvagnar AB i Sverige : värdeskapande faktorer i den konkurrensutsatta bilbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

Sammanfattning:

Intentionen med uppsatsen har varit att ta reda på vad det är som gör att personer väljer ett visst bilmärke och varför. Ut från detta resonemang har vi tagit reda på hur den svenska bilmarknaden ser ut och vilka konkurrensstrategier det finns. Därefter har en svensk biltillverkare undersökts: Volvo Personvagnar AB. Detta för att ta reda på vilka värdeskapande faktorer de använder sig av för att kunden ska välja just dem bland alla konkurrenter.

Syftet har varit att belysa Volvo Personvagnars värdeskapande faktorer och ta reda på om dessa faktorer uppfattas av kunderna på det sätt Volvo Personvagnar önskar. Undersökningen har skett genom intervjuer med Volvoanställda och återförsäljare samt en enkätundersökning med kunder. Sedan har dessa ställts mot varandra för att se om kunderna uppfattar det Volvo Personvagnar vill förmedla.

I empirin har vi tagit upp fakta om Volvo Personvagnar samt redogjort för resultatet av undersökningen. Dessa har sedan ställts mot varandra i analysen. Där har de viktigaste värdeskapande faktorerna vi har fått fram från Volvoanställda och återförsäljare, image, produkt och service, kopplats till följande fem teorier: Mervärde, Word of Mouth, Affärsidé, Involvering och Brand Equity. Alla dessa teorier går ut på att skapa en relation med kunden och ett värde utöver grundprodukten.

Vilka likheter och skillnader som finns i hur de värdeskapande faktorerna uppfattas redogörs för i resultatkapitlet. Där framkommer det att det endast är en del av de värdeskapande faktorer som Volvo Personvagnar vill förmedla som uppfattas av kunderna. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel med rekommendationer till dem som verkar inom bilbranschen. I det kapitlet kommer vi även med förslag till fortsatt forskning inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)