"Det ska väl vara digitalt och det ligger i tiden" : en intervjustudie om pedagogers uppfattningar om InfoMentor som digitalt verktyg för dokumentation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: I denna studie undersöks pedagogers olika uppfattningar om dokumentation i digital form i förskolan. Den frågeställning som studien avser att besvara är vilka uppfattningar pedagoger har om InfoMentor som digitalt verktyg för dokumentation. I studien har nio intervjuer genomförts med pedagoger i förskolor i två olika kommuner. Empirin analyserades med tematisk analys och didaktisk teorin med vad, hur och varför-frågorna. Resultatet visar att pedagogerna ofta hänvisar till dokumentation som en form av kommunikation med vårdnadshavarna och att den ger dem möjlighet att se barnens lärande i sin helhet. De upplever också att vårdnadshavare får en större inblick i verksamheten, vilket märks när vårdnadshavarna ger ett snabbt svar i InfoMentors blogg på vad deras barn upplever. I intervjuerna uppfattar pedagoger dokumentationsarbetet som tidskrävande men nödvändig eftersom de kan se barnens framsteg i undervisningen. Dokumentationen kopplas till förskolans kvalitet. I slutsatsen lyftes det fram att pedagogerna upplever användandet av digitala webbverktyg som positivt eftersom deras systematiska arbete underlättas av att kunna dokumentera genom till exempel surfplattan eller mobilen. Samtidigt finns en del utmaningar bland annat brist på digital kunskap och kompetens. Slutligen lyftes det fram att digitalisering och digitala dokumentationsverktyg är en del av förskolans vardag och påverkar både administrativt men också i arbetet med barnen och deras vårdnadshavare. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)