Kasta gris : En strategi för att maximera den förväntade poängsumman i en kastomgång

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Sammanfattning: Kasta gris är ett spel där spelarna tävlar om att komma först till 100 poäng. Två grisformade tärningar kastas och beroende på hur de landar ger de olika poäng, alternativt förlust av poäng. För en spelare som har samlade poäng i en kastomgång innebär ytterligare ett kast en chans att erhålla en högre poängsumma men också en risk att förlora den redan samlade. I denna uppsats vill vi ta reda på vid vilken högsta poängsumma i en kastomgång som spelaren bör välja att fortsätta kasta. Eftersom tärningarna är grisformade och alltså inte symmetriska är sannolikheterna olika för de möjliga utfallen. Att sannolikheterna därtill är okända omöjliggör att beräkna den sökta poängsumman exakt. Vi har genomfört ett eget försök med 10 517 kast uppdelade på tre gristärningspar. Med hjälp av insamlad data och metoder inom sannolikhetslära har vi kunnat skatta de okända sannolikheterna och därmed den sökta poängsumman. För att få ett mått på osäkerheten i vår skattning av den senare har vi använt två metoder inom inferensteorin, Deltametoden och bootstrap. I vårt resultat fann vi att 21, med åtminstone 75 procents säkerhet, är den högsta poängsumma för vilken en spelare bör fortsätta sin kastomgång. Resultatet ger en spelare möjlighet att maximera sin förväntade poäng i en kastomgång men att använda detta som en spelstrategi genom hela spelet är dock ingen garanti för vinst. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)