SERVICEHUNDARS PÅVERKAN PÅ AKTIVITET En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Servicehundar kan påverka en persons liv på många sätt. Inom arbetsterapi ser man på en persons liv utifrån aktivitet. Båda områdena finns det forskning inom, men det upplevs finnas ett kunskapsgap när det kommer till servicehundens aktivitetsfrämjande och hur detta kan belysas utifrån arbetsterapi. Syfte Syftet med studien var att undersöka svenska assistanshundinstruktörers syn på hur en servicehund kan främja aktivitet hos servicehundförare för att belysa detta ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Metod Studien bygger på 5 kvalitativa intervjuer med assistanshundinstruktörer. Materialet som framkom i intervjuerna har bearbetats utifrån Granheim och Lundmans analysguide för att få fram resultatkategorier. Resultatet har sedan diskuterats utifrån det arbetsterapeutiska perspektivet med hjälp av ValMO-modellen. Resultat Resultatet visade på flera områden där en servicehund hade en påverkan på aktivitet, vilket presenterades utifrån sex kategorier: Vikten av självständigt aktivitetsutförande för självbilden, Möjliggörande aktiviteter, Trygghet och säkerhet, Social delaktighet, När omgivningsfaktorer hindrar aktivitet och Samspel mellan hund och människa. Slutsats Studiens resultat visar att både servicehundens och assistanshundinstruktörens arbetsområden sammanfaller med stora delar av arbetsterapeutens kunskap och arbete. Här uppdagas därav, utöver hur en servicehund kan främja aktivitet hos servicehundförare, ett vidare behov av mer forskning kring området för att skapa en möjlighet för professioner att samarbeta mer kring servicehunden för att fortsätta underlätta för människor med fysisk funktionsvariation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)