Erfarenheter av patientnära arbete under epidemier och utbrott av mycket smittsamma sjukdomar : En litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Smittsamma sjukdomar kan spridas på många sätt, och vissa sjukdomar har egenskapen att de sprids snabbt och orsakar sjukdomsutbrott. Vid utbrott av smittsamma sjukdomar behövs sjuksköterskor för att vårda patienter, ofta under ansträngande förhållanden. En miljö där sjuksköterskan själv riskerar att smittas medför nya utmaningar för henne. Syfte: Studien hade till syfte att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta patientnära under epidemier och utbrott av mycket smittsamma sjukdomar. Metod: En deskriptiv litteraturstudie utfördes där dataanalysen är en beskrivande syntes av kvalitativa data. Kombinationer av sökord relaterade till sjuksköterskeyrket, smittsamma sjukdomar och kvalitativa studier användes i databasen PubMed för att finna relevant forskning. Slutliga artiklar valdes ut när de bedömts svara mot syftet och vara av kvalitativ karaktär, samtidigt som de svarade mot urvalskriterier som ramar in rätt undersökningsgrupp (sjuksköterskor) och bedömdes vara inriktade mot sjuksköterskornas personliga upplevelser Huvudresultat: Fyra teman och tolv underteman visade sig. De fyra temana som framträdde var 1) Ett närvarande hot, 2) En uttröttad yrkesgrupp, 3) En ständig ovisshet och 4) Ett meningsfullt arbete. Inom ramen för dessa kunde det bland annat ses att rädslan för att sjuksköterskan och hennes familj skulle smittas upplevdes som påtaglig. Samtidigt upplevde de även att arbetet var djupt meningsfullt. Slutsats: Sjuksköterskors negativa erfarenheter av att vårda patienter med smittsamma sjukdomar kretsade kring hotet att smittas, omgivningens syn, en utmattande arbetssituation och omfattande och opålitlig information. Men där fanns också positiva erfarenheter som personlig utvecklig, en stärkt identitet som sjuksköterska och meningsfulla relationer med patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)