USA:s möjligt intervention i Venezuela - en revitalisering av R2P?

Detta är en L1-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Venezuela går idag igenom en omfattande humanitär och ekonomisk kris där landets styre saknar både vilja och möjlighet att tillgodose fundamentala rättigheter för befolkningen. I relation till den kris har USA med Donald Trump i spetsen uttalat en vilja att intervenera i landet, något som mött stark kritik. Utifrån doktrinen R2P syftar uppsatsen till att kartlägga ifall Venezuela skulle utgöra en möjlig grund för en militär intervention. R2P har sedan dess tillkomst dock mött mycket kritik, och teorin saknar fullt stöd av det internationella samfundet. Genom en teoriprövande fallstudie, där fallet Venezuela ställts i centrum för teorins applicering, kom uppsatsen fram till att även om den faktiska humanitära krisen i Venezuela möjligen rättfärdigar en intervention, saknas förutsättningar för att samtliga kriterier enligt R2P ska anses vara uppfyllda och därmed kan inte en militär intervention rättfärdigas under doktrinen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)